ಏರು ಇಳಿದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ

 – ತೇಜ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷಾತ್ಮಕ ನೆಲೆಯಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಹಲವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಸಹಜ

Continue reading »

ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಆಳ್ವಾಸ್, ಹಾಗೂ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್

– ತೇಜ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ “ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್” (association) ಎಂಬುವುದು ಹಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪರಂಪರೆಗಳಯಳ್ಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಸ್ಮಿತೆ ಆಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಣೆ

Continue reading »