ಮೋದಿ ಬ್ರಾಂಡ್ : “ನಾನು ಯಜಮಾನ; ಯಜಮಾನಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ”

– ಬಿ. ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂತ, ಸಂತರ ನಡುವೆ ರಾಜಕಾರಣಿ – ಜಾರ್ಜ ಅರ್ವೆಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರ್ವೆಲ್ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ

Continue reading »