ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟೆ? ಅದು ವಿಜ್ಞಾನವೇ?

– ಬಿ.ಜಿ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಒರೆಹಚ್ಚಿ ನೋಡದೆ ಮರೆತು ಬಿಡುತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಲದ ಆಗುಹೋಗುಗಳೊಡನೆ ತಾಳೆಹಾಕಿ

Continue reading »