ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗಿನ ಕಲ್ಲಾಗದೇ ಸಾಣಿಗೆಯಾಗೋಣ

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ನನ್ನದು ಇದು ನಿನ್ನದು ಎನ್ನುವ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಳಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಾಮನತೆ ಎನ್ನುವದು ಆವೀರ್ಭವಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ

Continue reading »