ಇದು ಖರೆ ಖರೆ ಕಲಿಯುಗ..!

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಅದೊಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ‘ಲೈಂಗಿಕತೆ’ ಮತ್ತು ‘ಪಾಪ’ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಶಿಶುಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ತೀರಾ ಪ್ರಾಚೀನ

Continue reading »