ಕೆಟಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ : ಕಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳು

– ಪ.ಸ. ಕುಮಾರ್ [ಖ್ಯಾತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ “ವರ್ಣಶಿಲ್ಪಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ”ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ಪ.ಸ.ಕುಮಾರ ಬರೆದಿರುವ

Continue reading »