ವರ್ತಮಾನದ ಕಥೆಗಳು: ಪುಸ್ತಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ

[ವರ್ತಮಾನ.ಕಾಮ್ ನಡೆಸಿದ “ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧೆ – 2013″ಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಲವು ಕತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ “ವರ್ತಮಾನದ ಕಥೆಗಳು” ಸಂಕಲನವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಅದೇ ಪುಸ್ತಕದ

Continue reading »

ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆರಲಿ, ಹೂವು ಅರಳಲಿ

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುವ ಯಾವ ಮಾತುಗಳೂ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಮಸ್ ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾವು

Continue reading »