ಇಂಥಾ ಪ್ರಗತಿಪರರು ವಿರಳವಾಗಲಿ

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ, ಅದರ ಹೆಸರು ಹಸನಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಲಗೆಟ್ಟ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಶುಭ್ರವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ

Continue reading »