ಹೀಗೊಂದು ಕುವೆಂಪು ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ : ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಎಂದರೆ ಇದೇ ಅಲ್ಲವೆ..?

– ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ವಿರೋಧಾಭಾಸಕ್ಕೆ (Oxymoron) ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಬಹುದು. ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಎಂಬ ಸರಳ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಬೋಧಿಸಿದ ಕುವೆಂಪು ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ಭಾನುವಾರ (ಡಿ.29,

Continue reading »