ಎದೆಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು : “ನಾವು-ನಮ್ಮಲ್ಲಿ” ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರ ಮಾತುಗಳು

[ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು “ನಾವು-ನಮ್ಮಲ್ಲಿ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಗೋಷ್ಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ ಬೇಕೆಂದರೆ ಅವರು ಥಟ್ಟನೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲ. ಸಂಘಟಕರ ಮನವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದರು.

Continue reading »