ಜೈಪುರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ

– ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದೂ ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದರ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಟ್ಟದರ ನಡೆಯು ಮಾತ್ರ ಬಹಬೇಗ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುವ, ವಿಕಾರಗಳನ್ನು

Continue reading »