ಇಸ್ಲಾಂಪುರ, ಇತ್ತಾವರವೆಂಬ ಭಾರತವೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸೂರಾಚಾರಿಗಳು

-ಬಿ. ಶ್ರೀಪಾದ್ ಭಟ್     ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇರೇ ಜನ. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಮಿಮಿಕ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವರ ಅನುಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Continue reading »