“ಸೂರೂರಿನ ದೈವ ಮಾಯವಾದ ಕತೆ” : ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕತೆ

– ಶ್ರೀಲೋಲ.ಸಿ ದೊಡ್ಮನೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಬಾಗಿಲ್ತಾಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸಡಗರವೋ ಸಡಗರ. ಅವರ ಏಕೈಕ ಮಗಳು ಕಲ್ಪನಾಳಿಗೆ ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಗಳು ಮತ್ತು

Continue reading »