ಹಾಡುಗಳಾಗುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ವಚನಗಳು

ಎನ್.ಎಸ್.ಮನೋಹರ್ ಬಿ.ವಿ.ಕಾರಂತರು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, “ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಮಾತುಗಳಾಗಬೇಕು”. ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಮಾತಾಗಿರುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತೇ ಪ್ರಧಾನ,

Continue reading »