ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು : ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್

ಮೂಲ : ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ ಅನುವಾದ : ಬಿ.ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ (1949ರಲ್ಲಿ, ಗಾಂಧಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಲೇಖನ.) ದೋಷಿಯೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗುವವರೆಗೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗ್ಧರೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Continue reading »