“ಹಸಿವೆಯೆ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು” : ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕತೆ

[ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ  ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2012, ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕಥೆ.] – ಡಾ.ಬಸು ಬೇವಿನಗಿಡದ ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ-ಬಿಸಿಲು-ಗಾಳಿಗೆ

Continue reading »