ಕರ್ನಾಟಕದ ತಳಸಮುದಾಯಗಳು ಏರಿದ… ಏರಬೇಕಾದ ಎತ್ತರ.

-ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಒಂದನೆಯದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

Continue reading »