ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯ ಸರ್ಕಾರ

-ಆನಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ನೇಮಕ ಮಾಡದೆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ

Continue reading »