ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಶ್ರಮಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಬೇಕು

-ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಶ್ರಮವಿಭಜನೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುಗೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದ್ದವು. ಆದಿಮ ಹಂತದ ತೀರಾ ಸರಳವಾದ ‘ಒಲೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪುರುಷ’

Continue reading »